Arteterapie

image

„Člověk je jako Slunce. Jeho smysly jsou jeho planetami.“
Novalis


Akademie sociálního umění Tabor otevírá ve školním roce 2017/2018 Jednoletý proseminář arteterapie s podtitulem Barvy mezi nebem a zemí - duha a planety v arteterapeutickém pojetí.

Tento proseminář je akreditován MŠMT ČR jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků.


Proseminář je určen pro učitele, speciální pedagogy, výtvarné pedagogy, výchovné poradce, vychovatele, studenty pedagogických a uměleckých škol, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své osobní zkušenosti a dovednosti v oblasti pedagogické, výchovné a terapeutické, ale také pro všechny se zájmem o uměleckou tvorbu a umělecký proces vedoucí k vnitřnímu prožitku a sebepoznání.

Anotace

Již velmi dávno byla znalost planetárních kvalit a jejich působení na člověka součástí moudrosti a vědomí starých kultur. V dnešní době jsme víceméně obeznámeni například s aspekty Marse a Venuše a jejich "mužskou" a "ženskou" kvalitou. Anthroposofie na základě nauky o hvězdách umožňuje nový pohled na jejich působení v různých oblastech (v medicíně, v zemědělství, v biografické práci atd...).

Duha, přírodní jev známý svou krásou, se objevuje v mnoha mytologiích naší historie v nejrozmanitějších pojetích a je symbolem, který proniká do lidských kulturních projevů. Různé národy a kultury považují duhu za symbol představivosti. Norové ji například vnímali jako Bifröst – most mezi nebem a zemí. Lidé chtěli pochopit svět kolem nás, význam a původ života a na základě různých myšlenek vysvětlovali historii své existence. Také duha hrála u lidí ve snaze o vysvětlení historie lidské existence, o významu a původu života a pochopení světa kolem nás nebeskou, kouzelnou a tajuplnou úlohu.

Duha je praobrazem harmonie, uzdravujících sil a vyjadřuje spojení s duchovním světem. Je tvořena světlem a temnotou a kvalitou, kterou vidíme v nás a kolem nás. Když hledíme na duhu, můžeme zažít Krásu, Harmonii a Úctu - tři podstatné prvky v terapii.

Setkání budou věnována poznání a uměleckému prožívání kvality duhy a planet sluneční soustavy a k jejich tajemství se přiblížíme při malování a teorii. V semináři budeme praktikovat různá umělecká cvičení s využitím rozličného materiálu, abychom se přiblížili ke kvalitě duhy a planet z artererapeutického pohledu.

Náplň a průběh studia

Proseminář zahrnuje devět víkendových setkání v průběhu roku a závěrečné pětidenní soustředění. Celková časová dotace kursu činí 242 hodin / rok.

Základem prosemináře je umělecká tvorba (kresba, malba, modelování), ve které jsou použity terapeutické techniky a volná umělecká práce. V průběhu roku se seznámíme s technikami kresby, malby a modelování, které v rámci jednotlivých témat budeme uchopovat, prohlubovat a nacházet jejich zákonitosti. Přes vnímání a ponoření se do světa barev tak zažijeme kvalitu citu v malování, pozornost a koncentrace budou nástroji v kreslení a svou vůli otiskneme do hmoty, kterou budeme přetvářet do nejrůznějších podob.

V celkovém uměleckém procesu není kladen důraz především na teorii a vědomosti, ale na prožitek a společné objevování, které nás vede k vlastnímu poznání a zkušenosti a zároveň tak k vlastnímu sebepoznání, díky kterému můžeme pravdivě poznávat a uchopovat svět kolem nás. Radost z tvorby a umělecký prožitek člověka zároveň naplňují a obohacují v oblasti duševní a díky tomu můžeme objevovat krásu, rozvíjet empatii, nacházet harmonii a celkové vnést rytmus, který na nás blahodárně působí, do našeho života.

Arteterapie spojuje umění, uměleckou tvorbu a terapeutické procesy a rozvíjí schopnost vidět, vnímat a rozumět člověku v jeho souvztažnosti se světem. Smyslem tohoto působení je schopnost přiblížit se jak k sobě samému, tak k ostatním, proto zde velkou roli hraje také proces sebepoznávací.

Součástí studia budou také příležitostné hodiny muzikoterapie, eurythmie (pohybové umění) a práce s řečí, jako doplnění uměleckého procesu a prohloubení daného tématu dalším uměleckým prožitkem.

Lektoři

Bc. Ada Rosin, dipl. Arteterapeut - Ada Rosin studovala umění a speciální pedagogiku v Izraeli, poté v Německu pokračovala ve studiu arteterapie. Má bohaté terapeutické zkušenosti při práci v sociálních zařízeních a na klinikách v mnoha zemích (Velká Británie, Německo, Izrael). V současné době je mimo jiné lektorkou prvního antroposofického studia umělecké terapie v ČR na Akademii sociálního umění Tabor.

Podmínky přijetí

Podmínkou není umělecké nadání, znalosti či jakákoliv výtvarná zkušenost, pouze chuť tvořit a otevřenost vůči tomu, co přichází. Přihlášku s životopisem (ne strukturovaný) posílejte na adresu posta@akademietabor.cz

Přijímací pohovory

18.5., 19.5., 8.6., 9.6.
Více o přijímacích pohovorech →

Cena semináře

Cena za devět víkendových setkání a letní pětidenní soustředění je 28 000 Kč. Celková časová dotace kursu činí 242 hodin / rok.