Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, odpovídající požadavkům na minimální vzdělání pracovníků v sociálních službách podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a § 37 vyhlášky 505/2006 Sb. Číslo akreditace A2018/0810-PK

Kurz je určen zájemcům o získání kvalifikace pracovníka v sociálních službách. Skládá se z obecné a zvláštní části, jejíž součástí je 40h praxe (celkově 152 hodin) v některém ze spřízněných zařízení sociálních služeb (dílna Gawaindílna EliášVia Roseta nebo Společenství Dobromysl), případně dle domluvy.

Účastníci kurzu rozvinou celkově své znalosti a schopnosti pro přímou obslužnou péči o osoby se zdravotním postižením, pro pečovatelskou činnost v domácnosti a základní výchovnou nepedagogickou činnost rozvíjející osobnost, zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti osob se zdravotním postižením, a rovněž, pod dohledem sociálního pracovníka, pro činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Obsah kurzu

 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách
 • Základy komunikace
 • Úvod do psychologie a psychopatologie
 • Úvod do somatologie
 • Základy ochrany zdraví a první pomoc
 • Zvládání stresu a psychohygiena pečujících
 • Etika a lidská práva, prevence závislosti na sociálních službách
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné a hygieny
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, volnočasové činnosti
 • Krizová intervence
 • Rizika při poskytování služby a jejich zvládání - prevence zneužívání a agrese
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Specifika a metody práce se seniory
 • Specifika a metody práce s rizikovými skupinami

Rozsah kurzu, termín

Kvalifikační kurz má rozsah 152 hodin, z toho 40 hodin praxe.
19. - 23. října, 26. - 30. října, 2. - 6. listopadu, 9. - 12. listopadu 2020

Možnosti přihlášení, cena

Cena kvalifikačního kurzu je 7.900,- (pro členy Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii je cena 6.500,-)
Máte-li dotazy, nebojte se nás kontaktovat na posta@akademietabor.cz  

Přihlásit se - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách