Umění řeči jako životní síla

Existuje velmi úzké spojení mezi myšlením, cítěním, chtěním a gestikulací, mimikou, jazykem. Ukazuje způsob, jakým propojujeme to, co vnitřně prožíváme, se světem kolem nás. Zároveň se jedná o vlastnosti charakterizující člověka v jeho jedinečnosti, přičemž základem je sociální komunikace a sebepoznání.

Toto studium ve školním roce 2020/2021 neotvíráme.

Nový intenzivní kurz řečového a dramatického umění začíná v září 2019 v Braunschweigu / Německo. Studium probíhá pod hlavičkou Akademie sociálního umění TABOR v Praze / Česká republika. Garantem studia je Nora Vockerodt.

Studium je otevřeno pro každého, kdo završil 18. rok života a má zájem o obnovu mluvené řeči. Uchazeči budou pozváni na přijímací pohovor, ve kterém budou také poskytnuty informace o studiu. Výuka bude probíhat v německém jazyce.

U uchazečů ze zahraničí lze princip německých cvičení a uměleckých textů přenést do rodného jazyka. Základem studia je anthroposofie Rudolfa Steinera, jeho poznámky k obnově mluvené řeči a herectví a význam nového, vědomého zacházení s řečí pro pedagogickou a terapeutickou práci.

Financování závisí na počtu žadatelů a bude stanoveno na osobním pohovoru. Přihlášky posílejte, prosím, na tyto adresy:

Nora Vockerodt, Leonhardstr. 41, D-38102 Braunschweig, nora-vo@arcor.de nebo Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 1073/10, CZ-12000 Praha 2, posta@akademietabor.cz

Přihlášky ke studiu a informace ke studiu v němčině ke stažení na konci stránky

Základní informace pro studijní obor

Místo výuky: Braunschweig (Německo) 
Pobočka Akademie sociálního umění TABOR (Česká republika)

Vedoucí: Nora Vockerodt (více o lektorech)

Zaměření - vize

Existuje velmi úzké spojení mezi myšlením, cítěním, chtěním a gestikulací, mimikou, jazykem. Ukazuje způsob, jakým propojujeme to, co vnitřně prožíváme, se světem kolem nás. Zároveň se jedná o vlastnosti charakterizující člověka v jeho jedinečnosti, přičemž základem je sociální komunikace a sebepoznání.

Uvědomování si formativní síly souhlásek a duchovní kvality samohlásek jako podstatné schopnosti, poukazování na jejich spojení s planetárními a zodiakálními silami, je jedním z úkolů této výuky. Výuka rovněž napomáhá k tomu, naučit se prožívat dýchání nejen jako výměnu vzduchu, ale také jako nositele myšlenek. Snahou výuky je rovněž přiblížení, jakým způsobem může 5 disciplín klasické řecké gymnastiky člověku zprostředkovat prostorový zážitek, při nichž tělo prožívá to, co Já ví.

Mohlo by se také říci, že se jedná o 2. etapu procesu, kterým se stáváme člověkem, pokud to, co jsme se v dětství naučili na základě napodobování, nyní vědomě ovládáme. Jazykové a dramatické umění tak pomáhá vědomě rozvíjet vlastní lidskost a stavět schopnosti do služeb rozvoje člověka.

Cíl studia

Je třeba rozvíjet povědomí o nutnosti obnovy jazyka ve všech profesních oblastech. Aby bylo možné něco obnovit, je třeba si uvědomit nedostatek toho starého. Tato nutnost, zejména při nakládání s jazykem, je prožívána jak fyzicky, tak psychicky. To zvyšuje ochotu jít novými cestami. Umění má schopnost zviditelnit něco z podstaty, co jinak není viditelné. S tím, co se člověk naučí, je dosud zacházeno jako s částí oděvu, kterou si člověk může obléknout a opět svléknout.

Studium má pomoci k uvědomění si, že jazykové umění otevírá možnosti uchopit lidství novým způsobem, proměnit povolání v poslání a přijmout nesnáze jako sociální rozvoj. Technika obnovy jazyka, jak ji navrhl Rudolf Steiner, musí vždy zohlednit dvě stránky: Jednak stránku jazykově technickou, jednak stránku duchovně morální. Proto je cílem této výuky zejména naučit prožívat a používat spojitost umění a sociální komunikace prostřednictvím získání schopností správného dýchání, pohybování se v prostoru, učinit duševno slyšitelné v mluvení.

Doba studia

Studium v Braunschweigu jako externím místem výuky Akademie sociálních umění TABOR v Praze trvá nejméně čtyři roky. V pátém ročníku je pak možné získat diplom.

Podmínky přijetí

Předpokladem pro přijetí je dovršení 18. roku života a zájem o obnovu jazyka a dramatického umění.

Curriculum

 • 5 disciplín klasické řecké gymnastiky: 
  Disciplíny běh, skok, zápas, hod diskem a oštěpem se praktikují po celou dobu studia. Student se naučí vnímat různé prostorové směry a dýchání. 

 • Tvořivá řeč: 
  Šest projevů řeči vede pomocí osvojení si cviků dechu, artikulace, přístupu a směru k hlasu, který učiní myšlenkový a emocionální obsah textu slyšitelným, což se názorně nasazuje zejména v lyrice a epice. Důležité je spojení fyzického vdechování s textem, který má být pronesen. Před-poslech, mluvení a vypuštění textu předpokládá přítomnost vlastního Já.

 • Činohra: 
  Hlavní součástí práce v tomto oboru jsou proměny (metamorfózy) řeckých disciplín v chůzi, diferencovanou chůzi, gestikulaci a mimiku, které jsou používány tak, aby mohly podporovat a charakterizovat mluvený text. Zde jde především o to, umožnit prostorový prožitek a tím také utváření vztahů na jevišti prostřednictvím fyzického a duševně-psychického dýchání. Je třeba odvážit se učinit krok od vědomého naučení se scény k volné tvorbě během představení.

 • Antroposofie: 
  Zde existují dva způsoby. Jedním z nich je osvojení si základních spisů Rudolfa Steinera, jako jsou „Theosofie“ a „Tajná věda v nástinu“. Druhým je vlévání antropologických myšlenek do umělecké, pedagogické práce s jazykem a herectvím. Neustále je vyzdvihována souvislost mezi uměním a lidským rozvojem. Studenti se účastní antroposofického života v Braunschweigu.

 • Eurytmie / Mluvení k eurytmii: 
  Kromě základních cvičení eurytmie jsou zde rozvíjeny schopnosti a procvičovány zejména pohyby hlásek, zodiakální a planetární pohyby, jakož i rytmy, gesta duše a temperamenty. Mluvení k eurytmii je možné od 3. ročníku studia.

 • Hudba: 
  Hudba je v rámci tohoto studia velmi důležitým předmětem. Zpěvu je věnováno mnoho času. Dále se vyučují základy techniky zpěvu (podle Werbeck-Svärdström). Je vytvářen vztah s planetami. Hudební nástroje činí elementy země, vody, vzduchu a ohně slyšitelnými. Studenti skládají vlastní texty, improvizují s nástroji a nacvičují různé rytmy.

 • Metrika a poetika / Dějiny literatury / Estetika: 
  Seznámíme se s vývojem múzických (scénických) umění z mysterijního proudu. Dějiny probereme v rámci konkrétních textů. Jeden víkend je věnován metrice a probereme zde různá metra veršů, jejich historické pozadí, jejich výrazové možnosti a vztah metriky k rytmu. Tyto znalosti následně prakticky využijeme v rámci výuky eurytmie a tvořivé řeči. Předmět estetika se zaměřuje především na Rudolfa Steinera a Friedricha Schillera.

 • Zprostředkování předmětu / Metodika a didaktika: 
  Výuka probíhá v německém jazyce. Zprostředkování předmětu probíhá triálně. Myšlenková náplň výuky vede přes praktické konání k pochopení principu cvičení a možnosti jejich uplatnění v různých oblastech života. Studenti získají možnost jednak zodpovídat dotazy týkající se metodického přístupu cvičení, jednak se vyučují navzájem a v pracovních vztazích, v nichž se nachází. Tyto zkušenosti se následně společně zpracovávají.

 • Anatomie a fyziologie: 
  Předmětem výuky je, počínaje celým člověkem, ucho, hrtan, oko, dýchání a krevní oběh.Vše ve vztahu k mluvení, pohybu a svobodnému myšlení.

Průběh studia

První ročník studia slouží především k osvojení si základů tvořivé řeči prostřednictvím kurzu Rudolfa Steinera „Tvořivá řeč a dramatické umění“. Patří sem pět disciplín klasické řecké gymnastiky a jejich proměna (metamorfóza) do pohybů na jevišti. Ty si studenti osvojí ve spojení se šesti projevy jazyka. Druhou částí jsou jazyková cvičení. Jde zde především o dechová a první hlasová cvičení. Antroposofie, eurytmie a hudba jsou další předměty, jejichž úlohou je zprostředkovat vztah jazyka ke kosmické realitě a zároveň umožnit dovednosti eurytmizace a zpěvu. Je důležité nacvičovat souvislost mluveného zvuku s eurytmickými zvukovými gesty tak, aby bylo možné prostřednictvím sféry prožitku dospět k poznání. Pět disciplín klasické řecké gymnastiky jsou součástí základních cvičení v každém akademickém roce.

Ve druhém ročníku jsou metamorfózy gymnastiky pro jeviště prohloubeny a rozšířeny o proměny (metamorfózy) do mluvení. Tím se vytvářejí vztahy jednotlivých úrovní. Tento rok je navíc zaměřen na metrum a rytmus a jsou rozšířena praktická cvičení tvořivé řeči. Cvičení jsou konkretizována ve cvičeních přístupu a směru. Zde je důležité vycítit princip cvičení. Lyrika a epika hrají při tom důležitou roli, stejně jako jejich odlišnosti a podobnosti.

Také ve třetím ročníku pokračují všechna cvičení s tím, že jsou prohloubena a rozšířena. V této fázi studia je usilováno o to, aby studenti získali reálný prožitek myšlenkového obsahu výroků Rudolfa Steinera o vztazích jednotlivých cvičení mezi sebou navzájem, jejich proměnách z jedné úrovně na druhou, sloužící pohybové možnosti charakterizující jazyk. Lyrické, epické a dramatické texty se stále více dostávají do středu pozornosti. Začínáme s improvizacemi s a bez předem stanoveného obsahu. Vlastní básnická tvorba a kompozice otevírají nový volný prostor. V rámci předmětu eurytmie si studenti osvojují zodiakální a planetární pohyby. Nyní je také možné začít s mluvením k eurytmii. Jak může jedna umělecká forma sloužit druhé a podporovat ji? Odpověď na tuto napínavou otázku je třeba nalézt v konání.

Ve čtvrtém ročníku pokračují všechna cvičení a práce s uměleckými texty. Je důležité, aby studenti zažili, jak text, který byl znovu a znovu zpracován (na rozdíl od nového textu), ukazuje ve větší hloubce nové myšlenky a možnosti řeči. Vnější gramatika vede k vnitřní gramatice a tím k pochopení textů, které vyrůstá ze samotného jazyka. Otázky rytmu a temperamentu jsou probírány v jiných uměleckých směrech, jako je malba, eurytmie a hudba. Studenti si osvojují duchovní gesta eurytmie a uvádějí je do vztahu s odpovídajícími dramatickými gesty. Studenti napíší menší dílo a improvizovaně ho scénicky ztvární. Na konci čtvrtého ročníku by se měla konat závěrečná zkouška z epiky a lyriky.

V pátém ročníku disponují studenti díky různým přístupům schopností vedení hlasu. Nové texty jsou nyní uchopovány a ztvárněny rychleji. Přesto nadále pokračují všechna gymnastická, pohybová a jazyková cvičení. Studenti se mohou poslechnout a tak se sami sebe opravit. Začínají se psát diplomové práce a vypracovávat umělecko-praktické diplomy.

Způsob absolvování studia

Každý akademický rok končí písemnou prací a referátem. Téma je určeno pedagogickým vedením, které ho formuluje na základě zkušeností z probíhajícího akademického roku. Referát bude přednesen volně, bez poznámek a před publikem. Každý akademický rok končí také uměleckým příspěvkem, buď lyrickým, nebo epickým; vždy také dramatickou částí a cvičením z tvořivé řeči a řecké gymnastiky. V tomto smyslu nejsou skládány zkoušky, ale každý student svou prezentací ukazuje, do jaké míry získal porozumění a dovednosti. 

O další práci se se studenty vedou pohovory.

Vzhledem k tomu, že studenti na konci každého akademického roku svými prezentacemi vykonali mnoho práce, nemusí být již písemná závěrečná práce pro dosažení diplomu tak rozsáhlá. Rozsah písemné diplomové práce by měl činit minimálně 30 stran textu. Diplomová práce bude přednesena publiku s následnou diskusí.

Na konci 4. ročníku je stanoveno závěrečné absolutorium z lyriky a dramatiky a na konci 5. ročníku z volitelného předmětu, který by měl obsahovat inscenaci a vlastní dramatické ztvárnění.