Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

Denní studium je určeno především mladým lidem, kteří chtějí více porozumět sami sobě a najít pravý směr jejich působení především v sociální, pedagogické, výchovné a umělecké oblasti, ale také obecně v oblastech, kde se pracuje s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích.

Přijímáme přihlášky pro školní rok 2024 / 2025.

Toto studium je v zahraničí akreditováno Anthroposofic Council for Inclusive Social DevelopmentCouncil je součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu → ve švýcarském Dornachu. V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii

Cílem výuky je snaha o rozumění motivům jednání druhých lidí a z tohoto hlubokého rozumění i možnost skutečné pomoci.

Časová dotace: 850 hodin/rok + praxe

O Anthroposofické léčebné pedagogice

Anthroposofická léčebná pedagogika je obor vycházející z anthroposofie zahrnující výchovu, vzdělávání, diagnostiku a terapii dětí a mladistvých s určitým zdravotním či sociálním postižením na základě anthroposofického pohledu na člověka a jejím východiskem je důsledná mezioborová spolupráce pedagogiky, medicíny a sociálního elementu.

První seminář v léčebně pedagogické oblasti byl veden Rudolfem Steinerem v Curychu v roce 1924, bylo to ve stejném roce, ve kterém vedl Léčebně pedagogický kurz v Dornachu, jehož prostřednictvím načrtl výchozí obrysy anthroposofické léčebné pedagogiky, které byly účastníky ve své praxi nadále propracovány a rozvíjeny. Kurzu se účastnili jak léčební pedagogové a učitelé, tak lékaři a svou práci zde opíral o stanovisko anthroposofického lékaře, v tomto případě Ity Wegmanové. V léčebně pedagogickém kurzu tak dal základ pro hnutí, do kterého nedlouho poté vstoupil také Karl König, a které je dnes ve světě známé jako léčebná pedagogika na anthroposofickém základě, sociální terapie a hnutí camphillu.

Rudolf Steiner v Léčebně pedagogickém kurzu poznamenává:

 „Ten, kdo chce být vychovatelem postižených dětí, ten nikdy nekončí, pro toho je každé dítě vždy novým problémem, novým tajemstvím. Záleží pouze na tom, abychom se nechali bytostí dítěte vést. Pak přijdeme na to, co v jednotlivém případu dělat. Je to nepohodlná cesta, ale jedině taková práce je reálná. Proto záleží ve smyslu této duchovní vědy tak silně na tom, abychom právě jakožto vychovatelé pěstovali sebevýchovu v nejvyšším smyslu.“ Budoucnost anthroposofické léčebné pedagogiky tak nespočívá především na metodice, ale na rozvoji osobnosti každého jedince, který chce svou osobností působit na druhé.

V tomto ohledu je práce na sobě podstatnou součástí celkového studijního procesu, protože individualita jednotlivce, která si je vědoma sama sebe, je schopná pohlížet a rozumět individualitě druhého člověka.

Přečtěte si článek o historii léčebné pedagogiky a jejím ukotvení v ČR

Náplň studia

Denní studium je vzhledem k formě výuky studiem velmi intenzivním. Umožňuje systematickou práci na rozvoji osobnosti studenta a uvědomování si koheze celé skupiny. Studentům pomáhá zformovat vlastní postoje a prohloubit schopnost empatie, zároveň vede k systematickému poznávání kulturního a duchovního vývoje lidství.  

Studium vychází z anthroposofické antropologie a je založeno na setkání se sebou i s ostatními na základě sociální a umělecké terapie. Studenti pracují na probuzení vlastních schopností a učí se řadě dovedností posilujících jejich osobnost. Studium je dobrým předpokladem pro jakékoli další vzdělání nebo zaměstnání, protože orientace absolventů v sobě samých a ve společnosti kolem nich jim dává potřebnou jistotu a svobodu.

První tři roky studia probíhají formou denní výuky. Během této doby studenti pracují na tématech v rámci výuky, zároveň se zúčastňují uměleckých výstav, navštěvují muzea, historické památky, pořádají divadelní představení, vlastní umělecké vernisáže, podílejí se na dalších akcích a v rámci týdeních praxí pracují v biodynamickém zemědělství a seznamují se s životem ve společenství v Sociálně-terapeutickém centru v Nové Vsi nad Popelkou.

Další rok odjíždějí studenti na roční praxe do zahraničí, kde pracují v sociálních zařízeních, většinou anthroposofických camphillských zařízeních fungujících na principu života ve společenství nebo působí ve waldorfských školách a sociálně – terapeutických dílnách v České republice. Praxe je se studentem řešena individuálně v rámci rozhovoru spojeného s reflexí jeho studia a s ohledem na jeho další směřování.

Poslední rok studenti pracují na vlastní biografii, jsou shrnovány výsledky celoroční praxe, připravovány závěrečné práce k obhajobě a prohlubovány získané poznatky. Studenti také nacvičují absolventské divadelní představení a připravují souhrnnou výstavu svých prací.

Tématické okruhy: 

  • Praktické studium uměleckých terapií (arteterapie, muzikoterapie, eurytmie, dramaterapie, divadlo)
  • Léčebná pedagogika - Anthroposofická antropologie
  • Filosofie a umění
  • Prostor a čas – dimense lidské existence
  • Kulturní dějiny lidstva jako celku
  • Geneze osobnosti a kritické momenty tohoto procesy
  • Sociální handicap
  • Člověk jako tvůrce vlastního osudu
  • Úvod do studia vlastní biografie

Přehled studijních předmětů

Forma studia

Studium probíhá denní formou jako jednoleté orientační studium zakončené ročníkovou prací nebo jako pětileté studium zakončené obhajobou diplomové práce. Součástí studia je také praxe v sociálně terapeutickém centru v Nové Vsi nad Popelkou, která probíhá v každém trimestru.

Jednoleté orientační studium - 850 hodin/rok + praxe 
Jednoleté orientační studium je vhodné pro všechny, kteří hledají nové podněty, usilují správně nasměrovat své působení a uplatnění a chtějí pracovat na rozvoji své osobnosti. V případě, že se student rozhodne i dále studovat na Akademii sociálního umění TABOR, jsou předměty uznány jako plnohodnotně dokončený první ročník studia.

Studium je také vhodné pro všechny, kteří chtějí v budoucnosti pokračovat studiem oborů jako například sociální práce, psychologie, pedagogika, filosofie, nebo se zabývat uměním. 

Lektoři

Každý studijní kruh doprovází třídní asistent, který se studenty pracuje v rámci třídních hodin a doprovází jejich směřování od začátku do konce studia. Studenti se budou v rámci výuky setkávat se všemi lektory Akademie Tabor a se zahraničními lektory.

Podmínky přijetí

Každý uchazeč, který má zájem o studium, je brán jako individualita. Podmínkou je především středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Podstatný je průkazný zájem o studium, ve kterém je kladen důraz zejména na pravidelnou účast, jelikož každý student je součástí celkového studijního i sociálního procesu, dále zájem o umělecké činnosti (malování, hra na hudební nástroje, zpěv, ...), orientace v historických kulturních epochách (všeobecný přehled) a schopnost empatie.

O přijímacích pohovorech, přihlášce a návštěvě výuky na stránce "Pro zájemce o studium"

O cenách studia na stránce "Členské příspěvky"