Nauka o Psýché a Logu

Hlavním cílem naší práce bude porozumět lidské Duši, a tím i člověku tak, abychom ji i jeho mohli posílit v porozumění vlastnímu Životnímu příběhu, příběhům jiným i příběhu světa, ve kterém své příběhy žijeme. Výuka je postavena na aktivní spolupráci se studenty, experimentech, vlastních prožitcích, rozšíření rozumění přírodě, zrcadlení Ducha v ní a tajemství lidské bytosti.

Přijímáme přihlášky pro školní rok 2023 / 2024.

Psychologie je poměrně mladá věda. Uvádí se, že jako obor se postulovala experimenty Wilhelma Maximiliana Wundta (1832 - 1920) v Lipsku roku 1879. Na začátku minulého století se v ní etablovali vynikající psychiatři – Sigmund Freud, Carl Gustav Jung a Alfred Adler. Sigmund Freud se zabýval fyzickým tělem, jeho sexuálními pudy a výkladem snů, Carl Gustav Jung se snažil co nejvíce proniknout do tajemství lidské duše a Alfred Adler se zabýval lidským jástvím. Poté přišlo mnoho dalších badatelů a dnes je psychologie velmi rozkošatělou vědou s různými směry bádání i praxe.

Základy nauky o člověku, jeho pravé bytosti, jsou však k nalezení ve všech dávných kulturách, protože záhada lidské bytosti zaujala každého myslitele ve všech kulturních epochách. Tajemství života a smrti řeší už první dochovaný epos o Gilgamešovi, jehož písemná podoba se nám z větší části dochovala na tabulkách ze staré Mezopotámie. I všechny malby v pyramidách svědčí o velkém zájmu o posmrtný život lidské bytosti. Tam také vznikla první z knih, které jsou čteny u mrtvého těla, aby byla duše správně provedena úskalími, které zažívá hned po opuštění tělesnosti.

V řecké kultuře konečně dostala lidská duše svůj plný obraz v mýtu o Erótovi a Psýché. Řecká kultura ve svých mýtech vyučovala člověka všemu, v čem spočívá pravé lidství. Ani kultury východu neopomínají vyučovat pravému smyslu pobytu člověka na zemi a i Tibetská Kniha mrtvých stejně jako ostatní Knihy mrtvých jsou čteny fyzickému tělu po smrti.

V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii →

Náplň a průběh studia

Slovo psychologie je složeno ze dvou řeckých slov - Psyché a Logos. Těmito pojmy se zabývali téměř všichni řečtí filosofové. Janovo evangelium Logem, které bylo v prapočátku, začíná. V nauce o Psýché a Logu se budeme zabývat poznatky, které máme z řecké filosofie a dávných nauk až do našich časů. Budeme se snažit dobrat se hlubšímu rozumění oběma slovům. Budeme k tomu používat vybranou dostupnou literaturu, interpretaci dávných obrazů mýtů, pohádek a budeme se snažit získané poznání aplikovat na současný stav lidské duše. Základem naší nauky bude znalost obsahu mýtu o Erótovi a Psýché. Projdeme různými kulturními epochami a budeme se snažit porozumět jejich vztahu k lidské Duši. Zamyslíme se nad pojetím Duše u významných filosofů, seznámíme se s pohledy významných psychologů, ale hlavně se budeme snažit prohloubit poznání o vlastní duši, opírající se o hluboké poznatky Rudolfa Steinera.

Základní témata

  • Dvanáct smyslů člověka
  • Hermenautický kruh dvanácti světových názorů podle Rudolfa Steinera 
  • Sedm planetárních kvalit a jejich zrcadlení v nauce o sedmi smrtelných hříších
  • Základní živlové charakteristiky - od názorů starých řeckých filosofů, přes Smaragdovou desku a Lao´Tseho "Tao Te Ťing" až ke čtyřem základním lidským temperamentům
  • Dvanáct úkolů Heraklových, rozumění dvanácti znamením zodiaku
  • Tajemství Stínu a stínů v individuálním příběhu i v příbězích národů
  • Biografie vybraných osobností i naše vlastní
  • Tajemný osud Kašpara Hausera
  • Faust od J. W. Goethe jako mýtus moderního člověka, význam spojení „žít v paktu s Mefistofelem“

Lektor

PhDr. Anežka Janátová

Podmínky přijetí

Hlavní kvalitou uchazeče je schopnost nadšení a zdravý selský rozum. Přihlášku s životopisem (ne strukturovaný) posílejte na adresu posta@akademietabor.cz

Forma a cena studia

Pětileté studium, 8 víkendových setkání (pátek až neděle) + letní soustředění / rok. 
Cena: 28.000,- / rok

O přijímacích pohovorech, přihlášce a návštěvě výuky na stránce "Pro zájemce o studium"