Lektoři

PhDr. Anežka Janátová

PhDr. Anežka Janátová

Narozena 1945 v Táboře. Po získání doktorátu v oboru pracovala několik let jako výzkumný pracovník, poté působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kde byla tři roky také ředitelkou. V roce 1992 založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR – od roku 2017 přejmenován na Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR →, kde je dodnes předsedkyní. V roce 1993 vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času (soukromá, státem uznaná škola) a vedla jej do roku 1997, kdy založila Akademii sociálního umění TABOR. V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně terapeutického centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je i biologicko-dynamické zemědělství. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR. Je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR. V Akademii TABOR vede obor Nauka psyché a Logu →, poradenskou činnost a vyučuje zejména následující témata: Člověk jako tvůrce vlastního osudu; Prostor a čas - dimenze lidské existence; Sociální handicap; Logoterapie; Dramaterapie; Biografická práce.

Tomáš Boněk

Tomáš Boněk

Tomáš Boněk je knězem Obce křesťanů a lektorem Akademie sociálního umění Tabor v Praze. Přednáší o vývoji vědomí v kulturních epochách, mysterijní moudrosti a dějinách křesťanství, anthroposofii, duchovních aspektech ochrany životního prostředí a dalších tématech. Studoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a na kněžském semináři Obce křesťanů ve Stuttgartu. Kněžské svěcení přijal v roce 2000. Po vysvěcení působil dva roky jako farář Obce křesťanů v africké Namíbii. Je členem představenstva Anthroposofické společnosti v České republice. Spolupracuje s Ekologickou sekcí České křesťanské akademie. Je redaktorem čtvrtletníku Obce křesťanů Okruh a střed. Pro nakladatelství Eminent napsal se svým otcem Janem Boňkem dvě knihy: České korunovační klenoty a Karlštejn. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Vývoj vědomí v kulturních epochách, Starý zákon, Křesťanství jako mystická skutečnost.

Bc. Daniela Dzvoníková

Bc. Daniela Dzvoníková

Daniela Dzvoníková je absolventkou Akademie sociálního umění Tabor. Dále vystudovala obor Speciální pedagogika - vychovatelství, který ukončila bakalářskou prací na téma „Život ve společenství jako způsob soužití a přijetí osob se zdravotním postižením“. Během roční praxe působila jako co-worker v Camphillu Cairnlee House poblíž skotského města Aberdeen. Pravidelně se účastní každoroční mezinárodní konference pro členy akreditovaných anthroposofických institucí spolupracujících na rozvoji vzdělávání v rámci anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie. V současné době studuje pětileté studium Nauka o Psyché a Logu, dvouletý seminář zaměřený na oblast léčebné pedagogiky akreditovaný MŠMT jako Podpůrná pedagogika a spolupracuje se sociálně terapeutickou dílnou Eliáš. V Akademii sociálního umění Tabor vyučuje předměty Pozorování přírody, Divadlo, Úvod do léčebné pedagogiky.

V Akademii Tabor je třídní asistentkou 2. ročníku dálkového studia Léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie.

Mgr. Lenka Kratěnová

Mgr. Lenka Kratěnová

Mgr. Lenka Kratěnová pracuje jako psychoterapeut, jako sociální terapeut ve waldorfské škole a je lektorkou provázející studenty léčebné pedagogiky. Vystudovala Akademii sociálního umění, Nauku o Psyché a Logu a Pražskou vysokou školu psychosociálních studií (PVŠPS) obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii, absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik.

V Akademii Tabor je třídní asistentkou 1. ročníku dálkového studia Léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie a vyučuje téma Rozpomínání se jako cesta k porozumění životnímu příběhu.

 

Jan Chromeček

Jan Chromeček

Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor, obory Léčebná pedagogika a sociálněumělecká terapie a Muzikoterapie. Sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského v Praze (dnes Základní škola a střední škola Waldorfská), dále jako učitel hudby a muzikoterapeut ve waldorfské škole v Praze v Jinonicích a ve waldorfských mateřských školách. Při ČVUT v Praze vede uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů a spolupracuje s komunitním centrem Cheiron -T  v Táboře, kde pracuje s romskými dětmi. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách -Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží. Vyučuval hru na lyru na Mezinárodní konzervatoři Praha. V Akademii Tabor vyučuje tyto předměty: Člověk a hudba, Úvod do muzikoterapie. Je hlavním lektorem oboru Muzikoterapie.

Bc. Ada Rosin, dipl. arteterapeut

Bc. Ada Rosin, dipl. arteterapeut

Ada Rosin studovala umění a speciální pedagogiku v Izraeli (Kaye College for Education, Beer Sheva), poté v Německu (College for Art Therapy, Blaubeuren) pokračovala ve studiu arteterapie. Má bohaté terapeutické zkušenosti při práci v sociálních zařízeních zejména s lidmi
s mentálním postižením a na klinikách v mnoha zemích (Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Izrael), kde také pracovala s lidmi s rakovinou. V roce 2012 vedla první antroposofické studium umělecké terapie v ČR na Akademii sociálního umění Tabor. Poté vedla arteterapeutické prosemináře a v roce 2018 další běh studia. V současné době se věnuje lektorování, vedení kurzů a individuální práci.

Kristýna Brabcová

Kristýna Brabcová

Kristýna Brabcová pochází z Prahy, dětství prožila v krásném prostředí na okraji Tiché Šárky. Po gymnáziu studovala pětiletý obor léčebné pedagogiky a sociálního umění na Akademii sociálního umění Tabor v Praze, kde se potkala s principy waldorfské pedagogiky a světovým názorem anthroposofie. V roce 2009 společně s několika přáteli založila občanské sdružení Waldorfská iniciativa Litoměřice. Toto sdružení si dalo za cíl založit takovou školu, která bude pružně reagovat na potřeby dětí a bude je doprovázet na jejich cestě za poznáním tak, aby mohly zůstat svobodné a přitom dostaly bezpečné hranice. Oblast waldorfské pedagogiky jí dovedla až ke studiu anthroposofické arteterapie. Čtyřleté studium dokončila v roce 2015. V Akademii Tabor je vedoucím oboru Arteterapie.

Bc. Markéta Krčková

Bc. Markéta Krčková

Markéta Krčková je absolventka oboru Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie Akademie sociálního umění Tabor. Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově, na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2016 dokončila bakalářské studium Pedagogiky na Universitě Karlově v Praze a zároveň nástavbové studium Arteterapie na Akademii sociálního umění Tabor s mezinárodním diplomem z Evropské akademie pro antroposofickou arteterapii (EAAAT). Zajímá se o uměleckou a arteterapeutickou práci Liane Collot d´Herbois, fenomén světla a tmy a mezi nimi se rodících barev. Od roku 2015 vede výtvarné dílny s arteterapeutickými prvky, Centrum pro seniory Elpida o.p.s., od roku 2016 má vlastní terapeutickou praxi s dospělými a dětmi. V Akademii sociálního umění Tabor vyučuje předmět Úvod do arteterapie.

Bc. Valérie Procházková

Bc. Valérie Procházková

Bc. Valérie Procházková vystudovala Akademii sociálního umění Tabor, obory Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie, Muzikoterapie, Nauka o Psyché a Logu. Devět let působila jako lektorka v Akademii sociálního umění Tabor, kde se zabývala především goetheanistickým pozorováním přírody, řeckou mytologií, divadlem, sociální prací v rámci třídního kruhu a tématikou životního příběhu člověka. Dále vedla umělecké dílny a semináře pro různé věkové i sociální skupiny a rozšiřovala své zkušenosti na odborných stážích v sociální i pedagogické oblasti. 

Na Pražské vysoké škole psychosociálních studií vystudovala obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii a absolvovala Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii. Je jedním ze zakladatelů dětského klubu Janíček o.p.s. a v současné době je jeho ředitelkou. V Akademii Tabor vyučuje Metamorfózy životního příběhu člověka.

Mgr. Eliška Salabová

Mgr. Eliška Salabová

Mgr. Eliška Salabová vystudovala Akademii sociálního umění TABOR v Praze a dále studovala umění a pedagogiku na německé Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft (umění a společnost). Čtyři roky pracovala v Německu v sociální oblasti s dospělými a dětmi a absolvovala stáže na německých waldorfských školách. Žije ve vznikajícím společenství v Nové Vsi nad Popelkou, kde pracuje s dětmi ze základní školy a v chráněné dílně Tilia, která tvoří se dřevem. Zabývá se otázkami propojení každodenního života s uměleckými prvky a společenstvím. V Akademii Tabor vyučuje předmět Embryologie.

Mgr. Martin Procházka

Mgr. Martin Procházka

Mgr. Martin Procházka vystudoval pedagogiku na FFUK. Je pracovníkem v sociálních službách pracující s neorganizovanou mládeží, převážně z romského etnika v Táboře a od roku 2017 je ředitelem waldorfské školy Mistra Jana v Ratibořských Horách, nedaleko Tábora. Pracuje také v oblasti individuální psychoterapie. Dva roky se věnoval přímé práci s lidmi postiženými drogou. Sedm let působil jako lektor primární prevence na základních a středních školách v Táboře a okolí, v současnosti spolupracuje na tomto tématu s waldorfskými školami v Praze Jinonicích, v Českých Budějovicích, v Příbrami a v Písku. Od roku 2006 je lektorem Akademie sociálního umění Tabor v Praze. Absolvoval Waldorfský seminář v Praze, sebezkušenostní výcvik "Práce na rozvoji osobnosti" a řadu dalších vzdělávání a kurzů. Základním východiskem osobnostního rozvoje však pro něj zůstává praxe a přímá práce s lidmi. Spolupracoval též několik let na vzdělávání začínajících sociálních pracovníků a přednášel o tématech závislostí a o práci s romským etnikem. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách - Specifika sociální práce s romským etnikem a Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Úvod do anthroposofie, Úvod do filosofie svobody, Sociální handicap, Arteterapie - keramika. 

Mgr. Tomáš Petr

Mgr. Tomáš Petr

Mgr. Tomáš Petr se podílí na vedení denního studia i studia při zaměstnání (dálkového), zabývá se především waldorfskou pedagogikou. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologické vědy, dále pak waldorfskou pedagogiku na Freie Hochschule Stuttgart. Působil 11 let jako učitel a ředitel waldorfské školy v Písku. Podílí se na práci Asociace waldorfských škol ČR, zejména v oblasti vzdělávání učitelů, působil jako konzultant pro vznikající waldorfskou školu, byl redaktorem časopisu Člověk a výchova.

V roce 2010-2013 by projektovým manažerem projektu ESF zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde též působil jako lektor.V současné době je garantem waldorfského semináře, který připravil ve spolupráci s Waldorfskou ZŠ a MŠ Brno a dalšími školami. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Waldorfská pedagogika, Všeobecná nauka o člověku, Životopisy významných osobností. Je garantem oboru Waldorfská pedagogika → 

Petr Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Biodynamický zemědělec s mnohaletými zkušenostmi se sociální terapií v zemědělství, učitel zemědělství a dějepisu, zakladatel Agroakademie MUDr. Kampelíka – českého biodynamického vzdělávání a předseda spolku pro biodynamické zemědělství Přemysl. Na Akademii sociálního umění vyučuje Dějiny a historické exkurze, Trvale udržitelný život na Zemi a Život ve společenství.

Bc. Kateřina Matošková

Bc. Kateřina Matošková

(1982) Vystudovala Masarykovo gymnázium ve Vsetíně. Od roku 2001 žije v Praze a působí v Akademii sociálního umění Tabor, kde absolvovala pětileté studium oboru Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie. Studium uzavřela diplomovou prací na téma Umění osobní asistence. V rámci praxe při studiu žila a pracovala deset měsíců v holandském camphillském společenství Maartenhuis na ostrově Texel. Po návratu z Holandska pracovala mj. jako asistent chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním a více než pět let jako osobní asistent v pěstounské rodině dětí s handicapem, v této době absolvovala kurzy související s domácí péčí jako Základní kurz bazální stimulace, Systemická práce v rodině nebo seminář dr. Jiřiny Prekopové Obnova lásky v rodině. V současné době dokončuje studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Podílí se na činnosti Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii. Zaměřuje se na témata léčebná pedagogika, sociální terapie a anthroposofická péče. V Akademii Tabor se zaměřuje na témata: Úvod do léčebné pedagogiky, Anthroposofická péče, Tkaní a předení.