Muzikoterapie

Jednotlivá studijní témata vedou od rozumění původu hudby, přes prožitek jednotlivých hudebních fenoménů až k jejich umělecko-terapeutickému uchopení v praktické práci.

Tento obor bude ve školním roce 2020/2021 otevřen podle zájmu studentů.

V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii.
Studium oboru Muzikoterapie na Akademii sociálního umění Tabor vychází z anthroposofického pohledu na člověka a působení duše v tělesné trojčlennosti.
Časová dotace: 198 hodin/rok + letní soustředění

Cílem je vědomé uchopení jednotlivých hudebních elementů a jejich terapeutické použití spolu s hlubším rozuměním zákonitostem lidské biografie a lidského duševně-duchovního vývoje.

Náplň studia - tématické okruhy

Hudebně - umělecký okruh 

 • Dějiny hudby z pohledu vývoje vědomí lidstva 
 • Co je to hudba a proč může hudba léčit
 • Zpěv, vlastní hlas jako hudební nástroj 
   
 • Umělecký a terapeutický význam tradiční lidové hudby
 • Forma lidové písně a bytostné články člověka 
 • Lidová píseň a lidová slovesnost, její využití při práci se skupinou i s jednotlivci
 • Společná harmonizace a úpravy lidových písní 
 • Nálady a proměny roku v praktické práci s lidovou hudbou 
   
 • Úvod do anthroposofického pohledu na člověka 
 • Hudební souvislosti a proporce v lidském organismu – hudební proporce fyzického těla a hudební proporce v rytmických procesech
 • Síly sympatie a antipatie
 • Melodie, harmonie, rytmus jako analogie k silám myšlení, cítění a vůle
 • Temperamenty
 • Spánek a bdění v analogiích s hudebními prvky
 • Síly sympatie a antipatie 
     
 • Průběžná praktická práce s hudebními nástroji a společný zpěv
 • Práce s různými materiály – kámen, dřevo, kov a jejich působení na člověka 
 • Zvuk a Tón,
 • Tón, interval, akord, harmonie, melodie 
 • Rytmus, takt, metrum, dynamika 
 • Délka tónů, tónina, disonance, konsonance, kontrapunkt 
 • Prožitek intervalů, stupnice 
   
 • Ticho, sluch 
 • Rozvíjení hudebního sluchu, aktivní naslouchání  
 • Anatomie ucha a proces slyšení a naslouchání 

Člověk jako tvůrce vlastního osudu

Studenti jsou uváděni do světa lidských dějin v duchovních obrazech mytologií jednotlivých kultur. Na příkladu těchto obrazů studenti získávají přehled o vývoji myšlení a vnímání v průběhu lidských dějin - od duše citové v dávných kulturách, přes duši rozumovou v řecké kultuře až po duši vědomou v období od počátku 15. století. Per analogia dochází studenti k tématům současnosti.

Poté pozorováním zjevných projevů i skrytých příčin se učí studenti vnímat současný svět a místo člověka s jeho úkoly v něm. Současně na tuto látku navazuje později práce na biografii člověka.

Cílem je naučit studenty vnímat lidský život a osud v různých proměnách a nenechat se fascinovat momentálními osudovými zátěžemi, naučit se vnímat v biografii vlastní i v životě lidstva smysl.

Nedílnou součástí studia je i praktické pozorování jednotlivých fenoménů a procesů v přírodě, na jejichž základě se člověk učí rozumět silám, které působí v nitru lidské bytosti a jejich proměnám.

Více informací o studiu na jan.chromecek@akademietabor.cz  

Pro koho

Studium je určeno pro všechny, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své osobní zkušenosti a dovednosti v oblasti pedagogické, výchovné a terapeutické, pro učitele, speciální pedagogy, hudební pedagogy, výchovné poradce, vychovatele či studenty pedagogických a uměleckých škol.

Forma a průběh studia

Studium probíhá formou devíti víkendových setkání (pátek večer - neděle poledne) v Praze. Některá setkání pak probíhají v Sociálně-terapeutickém centru v Nové Vsi nad Popelkou, kde probíhá také závěrečné týdenní soustředění.  

O přijímacích pohovorech, přihlášce a návštěvě výuky na stránce "Pro zájemce o studium" a o cenách studia na stránce "Členské příspěvky".