Muzikoterapie

Jednotlivá studijní témata vedou od rozumění původu hudby, přes prožitek jednotlivých hudebních fenoménů až k jejich umělecko-terapeutickému uchopení v praktické práci.

Ve školním roce 2024 / 2025 studium muzikoterapie neotvíráme. 

Pojetí muzikoterapie v Akademii sociálního umění TABOR vychází z anthroposofického pohledu na člověka. Usiluje o hlubší porozumění kvalitám jednotlivých hudebních prvků, se kterými terapeut při práci zachází. Studuje zákonitosti hudebního řádu a jejich zrcadlení v lidské konstituci a tím vytváří možnost pochopit působení hudby na člověka. Tento umělecko terapeutický přístup zahrnuje kromě práce s vlastním hlasem i práci s různými skupinami hudebních nástrojů, které se snaží používat rovnoměrně. Není tak akcentována pouze jedna nástrojová skupina, jako např. rytmické nástroje. Tento koncept pracuje především s hudebními nástroji z evropského kulturního okruhu.

Při studiu je kladen důraz na vlastní uměleckou aktivitu, rozvíjení vlastní tvořivosti s rozuměním hudebních zákonitostí. Lze říci, že v idejích rozvíjení přirozené tvořivosti a akcentu na uměleckou a estetickou stránku hudebního projevu, lze najít společné průniky s novým proudem hudební pedagogiky druhé poloviny 20. století, tzv. "Českou Orffovou školou" (P. Jurkovič, I. Hurník, P. Eben), v současnosti pak s "Musicou Humanou" Josefa Krčka.

Pro koho je studium určeno

Studium je určeno pro všechny, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své osobní zkušenosti a dovednosti v oblasti pedagogické, výchovné a terapeutické, pro učitele, speciální pedagogy, hudební pedagogy, výchovné poradce, vychovatele či studenty pedagogických a uměleckých škol.

Forma a průběh studia

Studium probíhá formou devíti víkendových setkání (pátek večer - neděle poledne) v Praze + závěrečné týdenní soustředění.  

V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii.
Studium oboru Muzikoterapie na Akademii sociálního umění Tabor vychází z anthroposofického pohledu na člověka a působení duše v tělesné trojčlennosti. Časová dotace: 198 hodin/rok + letní soustředění

Náplň studia - tématické okruhy

Terapeuticko - umělecký okruh 

 • Co je to hudba a proč může hudba léčit
 • Dějiny hudby a hudebních forem z pohledu vývoje vědomí lidstva 
 • Hudba a její úloha ve starých kulturách a mýtech (Apollon a Dionysos)
   
 • Zpěv, vlastní hlas jako hudební nástroj 
 • Práce s různými rodinami hudebních nástrojů
 • Umělecký a terapeutický význam lidové hudby
 • Forma lidové písně a bytostné články člověka 
 • Lidová píseň a lidová slovesnost, její využití při práci se skupinou i s jednotlivci
 • Společná harmonizace a úpravy lidových písní 
 • Nálady a proměny roku v praktické práci s lidovou hudbou 
   
 • Úvod do anthroposofického pohledu na člověka 
 • Hudební souvislosti a proporce v lidském organismu – hudební proporce fyzického těla a hudební proporce v rytmických procesech
 • Síly sympatie a antipatie
 • Melodie, harmonie, rytmus jako analogie k silám myšlení, cítění a vůle
 • Temperamenty
 • Spánek a bdění v analogiích s hudebními prvky
     
 • Práce s různými materiály – kámen, dřevo, kov a jejich působení na člověka 
 • Zvuk a Tón,
 • Tón, interval, akord, harmonie, melodie 
 • Rytmus, takt, metrum, dynamika 
 • Délka tónů, tónina, disonance, konsonance, kontrapunkt 
 • Prožitek intervalů, stupnice 
   
 • Ticho, sluch 
 • Rozvíjení hudebního sluchu, aktivní naslouchání  
 • Anatomie ucha a proces slyšení a naslouchání 

Člověk jako tvůrce vlastního osudu

Studenti jsou uváděni do světa lidských dějin v duchovních obrazech mytologií jednotlivých kultur. Na příkladu těchto obrazů studenti získávají přehled o vývoji myšlení a vnímání v průběhu lidských dějin - od duše citové v dávných kulturách, přes duši rozumovou v řecké kultuře až po duši vědomou v období od počátku 15. století. Per analogia dochází studenti k tématům současnosti.

Poté pozorováním zjevných projevů i skrytých příčin se učí studenti vnímat současný svět a místo člověka s jeho úkoly v něm. Současně na tuto látku navazuje později práce na biografii člověka.

Cílem je naučit studenty vnímat lidský život a osud v různých proměnách a nenechat se fascinovat momentálními osudovými zátěžemi, naučit se vnímat v biografii vlastní i v životě lidstva smysl.

Nedílnou součástí studia je i praktické pozorování jednotlivých fenoménů a procesů v přírodě, na jejichž základě se člověk učí rozumět silám, které působí v nitru lidské bytosti a jejich proměnám.

O přijímacích pohovorech, přihlášce a návštěvě výuky na stránce "Pro zájemce o studium" a o cenách studia na stránce "Členské příspěvky". Více informací o studiu na jan.chromecek@akademietabor.cz