O studiu na Akademii Tabor

Práce v Akademii je založena na procesu vlastního poznávání

Student je veden otázkami, úkoly na seminářích, na putovních táborech a při pozorování v přírodě k vlastnímu vidění pozorovaného, které potom představuje celé skupině. Různé pohledy se tak nenásilnou formou kompletují, konkretizují a upřesňují ve vlastním vnímání. Hlavním úkolem pedagoga je udržet proces stále živý a k tomu často využívá i práci s konfliktem - ať už jednotlivce či celé skupiny. V základním procesu poznávání uměleckou formou jsou poznatky přenášeny do konkrétních individuálních situací opět uměleckou formou. Zásadně nejsou sdělovány poučky.

Východiskem naší metody je celistvý pohled na člověka, ale z hlediska jeho fyzické organizace, duševní i duchovní. Vycházíme z Anthroposofie jako základního pohledu na propojenost světa. Tento pohled integruje cestu poznání - Moudrosti (Sophia), jejímž vrcholem je Člověk (Anthropos). V tomto pohledu se přibližujeme moudrosti uspořádání přírody i lidského světa. Cesta poznávání je zastoupena řeckými filosofy - Pythagorou ze SamuSókratemPlatónem, Aristotelempřes mystiky středověku, přírodovědce novověku až k osobnosti J. W. Goetha a F. Schillera. Z goetheanismu vychází rakouský myslitel Rudolf Steiner, jehož impulsy pro sociální oblast rozpracovala MUDr. Ita WegmanováKarl Koenig a umělci jako Margaret HauschkováMargareta Woloschina a další.

Myšlenky holistického pohledu na svět se objevují i v českém prostředí. Z těchto myšlenek čerpali Karel IV.Mistr Jan HusPetr ChelčickýJan Amos KomenskýJan Evangelista PurkyněAugustin SmetanaOtokar BřezinaLadislav Klíma i Karel Čapek.

Proces a cíle studia

Člověk, který by měl působit v jakékoliv činnosti v oblasti sociální musí mít především kompetenci být člověkem. K tomu vede dlouhá a náročná cesta. Musím nejdříve porozumět sám sobě, abych mohl usilovat o porozumění druhým lidem, a z toho zvolit formu, jak jim pomoci v problémových situacích. Vycházíme-li pouze z tělesnosti, těžko se dostaneme k problémům duševním a duševní problémy lze nahlížet nejlépe z oblasti smyslu osudu jednotlivého člověka, tedy z oblasti duchovní.

Všechny tyto tři pohledy na člověka jsou spolu propojeny a je třeba velmi pečlivého pozorování všech životních gest, abychom mohli určit, v které oblasti je skryto zranění. Upřednostňujeme-li jednu ze složek, octne se v nerovnováze celá bytost, a pak vznikají konflikty nebo handicapy na úrovni osobní i společenské.

Studenti Akademie jsou uměleckou formou vedeni k tomu, aby byli schopni v sobě rozlišit i spojit všechny tři zmíněné části, a tendovali tak k harmonické osobnosti. Vědomí celistvosti i harmonie jim umožní usilovat o totéž i ve zvolených oblastech sociální práce.

Organizační forma

Myšlenka založení Akademie zrála už v komunistických časech. Současná forma vznikla v roce 1997 při transformaci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie na Institutu Pedagogiky Volného času (IPV) v Akademii. IPV byla státně uznaná škola a Ateliér byl otevřen v roce 1993.

Akademie je občanské sdružení studentů, vyučujících a sympatizantů studia, které je právním reprezentantem celé Akademie. Všechny odborné a organizační otázky nese kolegium Akademie, jehož členy jsou lektoři a které se pravidelně schází. Na vedení školy se podílejí i studenti ve směru organizačního i provozního zajištění jejího chodu. Akademie je pokusem o sociální společenství, které nemá hierarchickou strukturu a kde je každý veden k rozvinutí vlastní iniciativy v intencích smyslu studia.

Uznání studia a uplatnění

Dosud všichni absolventi Akademie našli dobré uplatnění. Buď pracují v oblasti školství nebo v oblasti sociální. Většinou mají vlastní iniciativu a několik jich společně založí např. chráněnou dílnu nebo terapeutické společenství. Řada studentů zůstává i v zahraničí, kde buď pokračují v odborné specializaci nebo na roční odborné praxi najdou životního partnera.

Absolventi mohou pracovat i ve sdělovacích prostředcích jako specializovaní žurnalisté, ve vydavatelstvích a nakladatelstvích se zaměřením na sociální tématiku, v nově koncipovaných zařízeních sociální podpory, prevence a terapie a v neposlední řadě jako iniciátoři vzniku nových forem péče o sociálně handicapované. Absolventi Akademie se uplatní ve všech oblastech které si zvolí, pro své skutečně lidské kvality.

Iniciativy, které vznikly z aktivity studentů akademie